DETAILS

CTY TNHH - IRDOP

36 Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

IRDOP.com

- Bảo hiểm theo quy định

- Du lịch 

- Thưởng

- Tăng lương

- Đào tạo