DETAILS

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC (VKIST)

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km29 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

https://www.vkist.gov.vn/