DETAILS

Công ty Cổ phần Hanacans

Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

http://www.hanacans.com/